Journal Article – K. Khozhdaeva, ” Chastnoe” i “publichnoe” v prostranstvennoi organizatsii povsednevnykh praktik uchastkogo (opyt etnograficheskogo opisaniia), 2011

Екатерина Ходжаева, «Частное» и «публичное» в пространственной организации повседневных практик участкового (опыт этнографического описания), Laboratorium, 3, 2011.

available at http://www.soclabo.org/UserFiles/Journal/2011.03/Art_pdf/05_EKh.pdf